ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายจรัญ อินทสระ

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

กรมการพัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์ "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ