ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสงขลา

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

05 เมษายน 2564 / 17.09 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ประชุมผู้บริหาร นักวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 สรุปผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนไตรมาส 1- 2 วาง Roadmap การคัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรติพัฒนาชุมชนดีเด่น Kick-Off 19 เมษายน 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

05 มีนาคม 2564 / 18.05 น.

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมขน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมขน

ดาวน์โหลด

19 กุมภาพันธ์ 2564 / 09.09 น.

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 18 ก.พ. 64

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 18 ก.พ. 64

ดาวน์โหลด

19 กุมภาพันธ์ 2564 / 09.06 น.

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 17 ก.พ. 64

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 17 ก.พ. 64

ดาวน์โหลด

27 มกราคม 2564 / 15.44 น.

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 27 ม.ค. 64

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 27 ม.ค. 64

ดาวน์โหลด

27 มกราคม 2564 / 15.40 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด

20 มกราคม 2564 / 15.41 น.

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.19 ม.ค.64

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.19 ม.ค.64

ดาวน์โหลด

28 มกราคม 2563 / 17.12 น.

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563

ลิงค์แบนเนอร์