สารคดี ชุด 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สัมภาษณ์พิเศษอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.)

EP01ปฏิบัติการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน จ.ชัยภูมิ
EP02ปฏิบัติการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน จ.พิจิตร
EP03ปฏิบัติการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน จ.อุบลราชธานี
EP04ปฏิบัติการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน จ.สระแก้ว
EP05ปฏิบัติการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน จ.กระบี่
EP06ปฏิบัติการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน จ.นครราชสีมา
EP07ปฏิบัติการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน จ.ลพบุรี
EP08ปฏิบัติการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน จ.เชียงราย
EP09ปฏิบัติการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน จ.เพชรบูรณ์
EP10ปฏิบัติการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน จ.ฉะเชิงเทรา
(Visited 1 times, 1 visits today)