ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต”โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน” จ.สงขลา ดร.อภิวรรณ์ ดำแสงสวัสดิ์

ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” สงขลา “คุณสำรวม สังข์ไข”

(Visited 1 times, 1 visits today)