แอ่งที่ 21 : บ้านคลองบ่วงตก หมู่ที่ 6 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)