องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน เรื่อง การสร้างพลังเครือข่าย OTOP เพิ่มช่องทางการตลาด OTOP สู่ความยั่งยืน (นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

KM หน.ประสิทธิ์

(Visited 1 times, 1 visits today)