ว่าด้วยเรื่อง “ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน”

          ข้อมูล จปฐ. ย่อมาจาก “ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน” มี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมไปถึงภาพรวมของชุมชนว่ามีคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อยู่ในระดับใด มีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนาได้บ้าง และจะนำผลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อวางแผน เช่น การรณรงค์ ส่งเสริม หรือพัฒนาด้วยมาตรการต่างๆ ตามแผนของชุมชนต่อไป

 

 

 

 

จปฐ. มี 5 หมวด
1. หมวดสุขภาพ
2. หมวดสภาพแวดล้อม
3. หมวดการศึกษา
4. หมวดการมีงานทำ และรายได้
5. หมวดค่านิยม

 

 

 

ประโยชน์ของข้อมูล จปฐ. คือ นำไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้เป้า และวางแผนการพัฒนา ร่วมพัฒนาประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)