รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 มาจากการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตชนบท ข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) และการวิเคราะห์ข้อมูลรวม โดยผ่านโปรแกรมการบันทึกและการประมวลผลข้อมูล และผ่านการรับรองข้อมูลจากคณะทำงานในทุกระดับ ซึ่งเครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานมีจำนวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด ทำให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสงขลา ทั้งในเขตชนบท และ เขตเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(Visited 1 times, 1 visits today)