คู่มือการดำเนินการตลาดประชารัฐ

ขอเชิญกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ปรกอบการ OTOP กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ

“ตลาดประชารัฐ” ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ไม่มีพื้นที่ค้าขาย ด้วยการแปลงนโยบายจากนายกรัฐมนตรีไปสู่การลงมือปฏิบัติโดยให้ดำเนิน “โครงการตลาดประชารัฐ” เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ปรกอบการ OTOP กลุ่มผู้ประกอบการSMEs ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก มี 9 ประเภท ดังนี้
1.ตลาดประชารัฐ Green Market
2.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
3.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
4.ตลาดประชารัฐกทม.คืนความสุข
5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด
6.ตลาดประชารัฐ Modern Trade
7.ตลาดประชารัญของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
8.ตลาดประชารัฐต้องชม
9.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
ซึ่งตลาดประชารัฐที่ดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน คือ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 2,155 แห่ง โดยจะมีการเพิ่มจำนวนวันที่ขาย และจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเกษตร สินค้าชุมชน OTOP หาบเร่ แผงลอย 21,550 ราย ซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.market.moi.go.th

คู่มือการดำเนินการตลาดประชารัฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)