คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านคลองโหน หมู่ที่ 3 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์

มิ.ย. 2559 นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 พร้อมด้วย นายจักรพงค์ นวลใย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านคลองโหน หมู่ที่ 3 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ โดยมี นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายอำเภอกระแสสินธุ์ องค์กร/เครือข่าย ผู้นำชุมชน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และพัฒนากร ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)