การจัดการความรู้ การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน BEST PRACTICE จากการแสวงหางบประมาณจากภายนอก มาพัฒนาต่อยอดงานกรมการพัฒนาชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน BEST PR [...]

อ่านต่อ

องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน เรื่อง การสร้างพลังเครือข่าย OTOP เพิ่มช่องทางการตลาด OTOP สู่ความยั่งยืน (นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

KM หน.ประสิทธิ์ [...]

อ่านต่อ

องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (นางสาวกนกวรรณ เจริญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

KM_กนกวรรณ [...]

อ่านต่อ

องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน เรื่อง แนวทางการตรวจสอบโครงการก่อนการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (นางสายจิตร พืชพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

KM_สายจิตร [...]

อ่านต่อ

องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน เรื่อง การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศหมู่บ้าน/ตำบล (นางทิพาพันธ์ บัวเผื่อนน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

KM_ทิพาพันธ์ [...]

อ่านต่อ