องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน เรื่อง การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ (นางสาวกาญดา จิตมานะ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน)

12 กันยายน 2564 /

09:29 น.