unnamed-1.jpg

องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน เรื่อง ๔ เครื่องมือ บริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (นางสาวพิมพิชญ์ รัตนประดิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

KM พิมพิชญ์ ลงเว็บไซต์ [...]

อ่านต่อ

unnamed-1.jpg

องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน เรื่อง การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ (นางสาวกาญดา จิตมานะ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน)

KM ผอ.กาญดา ลงเว็บไซต์ [...]

อ่านต่อ

unnamed-1.jpg

การจัดการความรู้ การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน BEST PRACTICE จากการแสวงหางบประมาณจากภายนอก มาพัฒนาต่อยอดงานกรมการพัฒนาชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน BEST PR [...]

อ่านต่อ

unnamed-1.jpg

องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน เรื่อง การสร้างพลังเครือข่าย OTOP เพิ่มช่องทางการตลาด OTOP สู่ความยั่งยืน (นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

KM หน.ประสิทธิ์ [...]

อ่านต่อ

unnamed-1.jpg

องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (นางสาวกนกวรรณ เจริญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

KM_กนกวรรณ [...]

อ่านต่อ