สัมมาชีพชุมชน-1.jpg

ทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมาย โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (update ใหม่)

ทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชนปี2564   [...]

อ่านต่อ