Download
08 September 2564 / 17.58 น.
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 8 กันยายน 2564

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 8 กันยายน 2564

Download
30 August 2564 / 15.47 น.
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ ศรีวิชัยแบรนด์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ ศรีวิชัยแบรนด์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Download
20 August 2564 / 16.47 น.
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ ตามโครงการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ ตามโครงการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

Download
10 August 2564 / 11.33 น.
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ ตามโครงการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ ตามโครงการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

Download
09 August 2564 / 11.02 น.
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ 3 สนับสนุนสิ่งอำนวย ความสะดวกและต่อยอดกิจกรรมท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ 3 สนับสนุนสิ่งอำนวย ความสะดวกและต่อยอดกิจกรรมท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)