ทีมปฏิบัติการตำบลวัดจันทร์ ปลัดอำเภอ กำนัน พช กศน ฯลฯ และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวัดจันทร์ ร่วมติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP โดยให้การช่วยเหลือ แนะนำ มิติด้านการศึกษา จำนวน 2 ครัวเรือน และมอบต้นพันธุ์พริก มะเขือ และเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ครัวเรือนที่พัฒนาได้ ในพื้นที่ ตำบลวัดจันทร์ จำนวน 13 ครัวเรือน

24 May 2022 /

20:45 น.

ทีมปฏิบัติการตำบลสนามชัย ร่วมติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้การช่วยเหลือ มอบต้นพันธุ์พริก และมะเขือ แก่ครัวเรือนที่พัฒนาได้ ในพื้นที่ ม.5 ตำบลสนามชัย จำนวน 10 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์ จำนวน 3 ครัวเรือน

24 May 2022 /

20:17 น.

ทีมปฏิบัติการตำบลคลองรี โดย ว่าที่ ร.ต.อาลียะ วาเตะครู กศน.ต.คลองรี ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสทิงพระ (ศจพ.อ.สทิงพระ) ในมิติด้านการศึกษา จำนวน 6 ครัวเรือน

24 May 2022 /

20:05 น.

ทีมปฏิบัติการตำบลคลองรี ร่วมติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP โดยให้การช่วยเหลือ มอบต้นพันธุ์พริก และมะเขือ แก่ครัวเรือนที่พัฒนาได้ ในพื้นที่ ม.1 ตำบลคลองรี จำนวน 1 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์ จำนวน 2 ครัวเรือน

24 May 2022 /

20:01 น.