จังหวัดสงขลา ประชุมหารือเตรียมจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา “งานวันสงขลา” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและปลุกจิตสำนึกในการหวงแหนบ้านเกิด

25 มกราคม 2565 /

19:30 น.

พัฒนาการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอการขับเคลื่อนการจัดเก็บ จปฐ.2565และการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ต่อที่ประชุม

24 มกราคม 2565 /

16:52 น.

พช.สงขลา ร่วมกับกลุ่ม OTOP เพื่อการตลาด จังหวัดสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานฯแก่ผู้ประกอบการ OTOP ในงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19 วันที่ 21-30 ม.ค.2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

20 มกราคม 2565 /

18:43 น.