โครงสร้าง/บุคลากร

นายจรัญ อินทสระ

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

เบอร์ติดต่อ 084-8740610

นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ 081-8227137

นางจารุวรรณ จันทร์มา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ 081-9903831

นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ 089-6545371

นางสาวกาญดา จิตมานะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ 081-8227109

นายอาคม ประสมสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นางสาวสุวรรณี ศิริโกศล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นางเบญจมาศ กลิ่นเมฆ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
นางบุญฑิตยา แก้วมัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพันทณี แป้นทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นางสาวปรายปัตย์ คณะทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวณภัสนันทร์ เจริญพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีอาณูวาร์ อะสัน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายวรวิทย์ สมบัติยานุชิต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววรัทยา ช่อดอก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นายณัฐ ประสานสงฆ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวชยาภัสร์ สายชุมพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิมพิชญ์ รัตนประดิษฐ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวมณฑิตา หวังนุรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสายพิณ แก้วนพรัตน์
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวโสภิดา ปานะบุตร
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปรางชนก ศิริกาศ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางจารุณี คงเล่ง
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ส3
นางสาวเสาวคนธ์ หอมกลิ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุจิรา สังข์ศิลป์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายหิรัญ ชัยณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศศิวิมล วุฒิบุญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์ทิภา สารจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกัลยากร จิ่วตั้น
นิติกร
นางสาวนิตยา อนุสาร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)