โครงสร้าง/บุคลากร

Share
director-224x300.png

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

อรวรรณ-150x150.jpg

นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
Pranee1-150x150.jpg

นางปราณี อ่อนมณี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
C53D02BD-1725-4231-AAA7-C00044F968E9-150x150.jpeg

นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
กาญดา-จิตมานะ-150x150.jpg

นางสาวกาญดา จิตมานะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
Blank-150x150.png
นายอาคม ประสมสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
สุวรรณี-ศิริโกศล-150x150.jpg
นางสาวสุวรรณี ศิริโกศล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
E926E4FE-2C54-49D2-83EF-B3F195518F6E-150x150.jpeg
นางการณ์ภัสร์ รัตนะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Blank-150x150.png
822766-150x150.jpg
นางเบญจมาศ กลิ่นเมฆ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
อาณูวาร์-150x150.jpg
ว่าที่ร้อยตรีอาณูวาร์ อะสัน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
puntanee-150x150.jpg
นางพันทณี แป้นทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
Blank-150x150.png
กนกวรรณ-150x150.jpg
นางสาวกนกวรรณ เจริญพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Blank-150x150.png
director-150x150.png
ว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
director-150x150.png
ว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
sutiya-150x150.png
นางสุทิยา จันทรชิต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
03B6C4CE-04F6-4398-B52A-870B287C6277-150x150.jpeg
นายณัฐ ประสานสงฆ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Blank-150x150.png
เรวดี-มีชำนาญ-150x150.jpg
นางเรวดี มีชำนาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รูปถ่าย-150x150.jpg
นางสาวกุลรัตน์ ประดับจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
16-150x150.jpg
นายหิรัญ ชัยณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
พิมพิชญ์-150x150.jpg
นางสาวพิมภิชญ์ รัตนประดิษฐ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ศิรินันท์-150x150.jpg
นางสาวศิรินันท์ กุลดิลก
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Ja-150x150.jpg
นางสาวสายพิณ แก้วนพรัตน์
พนักงานทำความสะอาด
โสภิดา-150x150.jpg
นางสาวโสภิดา ปานะบุตร
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
เสาวคนธ์-150x150.jpg
นางสาวเสาวคนธ์ หอมกลิ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สุจิรา-150x150.jpg
นางสุจิรา สังข์ศิลป์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จารุณี-150x150.jpg
นางจารุณี คงเล่ง
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ส3
sasiwimon-150x150.png
นางสาวศศิวิมล วุฒิบุญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
จันทร์ทิภา-150x150.jpg
นางสาวจันทร์ทิภา สารจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
กัลยกร-150x150.jpg
นางสาวกัลยากร จิ่วตั้น
นิติกร
นิตยา-150x150.jpg
นางสาวนิตยา อนุสาร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)