โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวกาญดา จิตมานะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นายอาคม ประสมสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นางสาวสุวรรณี ศิริโกศล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นางการณ์ภัสร์ รัตนะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางเบญจมาศ กลิ่นเมฆ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
ว่าที่ร้อยตรีอาณูวาร์ อะสัน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางพันทณี แป้นทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นางสาวกนกวรรณ เจริญพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายคมสันต์ ขวัญฤกษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นางสุทิยา จันทรชิต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นายณัฐ ประสานสงฆ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางเรวดี มีชำนาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกุลรัตน์ ประดับจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายหิรัญ ชัยณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวพิมภิชญ์ รัตนประดิษฐ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศิรินันท์ กุลดิลก
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสายพิณ แก้วนพรัตน์
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวโสภิดา ปานะบุตร
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวเสาวคนธ์ หอมกลิ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุจิรา สังข์ศิลป์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางจารุณี คงเล่ง
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ส3
นางสาวศศิวิมล วุฒิบุญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์ทิภา สารจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกัลยากร จิ่วตั้น
นิติกร
นางสาวนิตยา อนุสาร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)