โครงสร้าง/บุคลากร

นายจรัญ อินทสระ

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

เบอร์ติดต่อ 084-8740610

นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ 081-8227137

นางจารุวรรณ จันทร์มา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ 081-9903831

นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ 089-6545371

นางสาวกาญดา จิตมานะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ 081-8227109

นายอาคม ประสมสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วย)
นางสาวสุวรรณี ศิริโกศล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วย)
นางเบญจมาศ กลิ่นเมฆ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วย)
ว่าที่ร้อยตรีอาณูวาร์ อะสัน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางบุญฑิตยา แก้วมัน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วย)
นางสาวณภัสนันทร์ เจริญพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปรายปัตย์ คณะทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพันทณี แป้นทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วย)
นางสาววรัทยา ช่อดอก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(นักวิชาการผู้ช่วย)
นายณัฐ ประสานสงฆ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวชยาภัสร์ สายชุมพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปรางชนก ศิริกาศ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวมณฑิตา หวังนุรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสายพิณ แก้วนพรัตน์
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวโสภิดา ปานะบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวเสาวคนธ์ หอมกลิ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายหิรัญ ชัยณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางจารุณี คงเล่ง
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ส3
นางสุจิรา สังข์ศิลป์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศศิวิมล วุฒิบุญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์ทิภา สารจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกัลยากร จิ่วตั้น
นิติกร
นางสาวนิตยา อนุสาร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)