โครงสร้าง/บุคลากร

นายจรัญ อินทสระ

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางปราณี อ่อนมณี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวกาญดา จิตมานะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นายอาคม ประสมสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นางสาวสุวรรณี ศิริโกศล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นางสาวชยาภัสร์ สายชุมพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางเบญจมาศ กลิ่นเมฆ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
ว่าที่ร้อยตรีอาณูวาร์ อะสัน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางพันทณี แป้นทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นางสาวณภัสนันทร์ เจริญพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวรวิทย์ สมบัติยานุชิต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววรัทยา ช่อดอก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
นายณัฐ ประสานสงฆ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิมภิชญ์ รัตนประดิษฐ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกุลรัตน์ ประดับจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวโสภิดา ปานะบุตร
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวเสาวคนธ์ หอมกลิ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางจารุณี คงเล่ง
เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ส3
นายหิรัญ ชัยณรงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางสุจิรา สังข์ศิลป์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสายพิณ แก้วนพรัตน์
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวศศิวิมล วุฒิบุญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์ทิภา สารจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกัลยากร จิ่วตั้น
นิติกร
นางสาวนิตยา อนุสาร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 5 times, 1 visits today)