สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา โดยนายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม และดำเนินการตามวาระ ดังนี้ 1.รายงานหนี้ค้างชำระของสมาชิกที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
2.รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินคดี ประจำปี 2566 คดีแพ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนส่งฟ้องพนักงานอัยการ จำนวน 4 คดี อยู่ระหว่างขั้นตอนบังคับคดี 4 คดี อยู่ระหว่างสัญญาประนีประนอมยอมความ 3 คดี อยู่ระหว่างไกล่เกลี่ยชั้นพนักงานอัยการ 12 คดี อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี 21 คดี และขั้นตอนดำเนินคดีอาญา จำนวน 3 คดี
3. การแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและปรับโครงสร้างหนี้ฉบับที่4 การลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3% เป็นร้อยละ 0.10% ของตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จำนวน 1 โครงการ
4. การพิจารณาผู้กู้ขอลดหรืองดเบี้ยปรับดอกเบี้ยผิดนัดตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพ.ศ. 2565 จำนวน 19 โครงการ
5. การพิจารณาลูกหนี้ขอยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้เงินกองทุนบทบาทสตรีปลดหนี้รายบุคคลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่องมาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคลและการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 23 ราย 6.พิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน ผ่านการอนุมัติ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 650,000 บาท

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา #๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน #กรมการพัฒนาชุมชน #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGforAll #ChangeforGood #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา #cddsongkhla #CDD #SEPtoSDGs @Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)