กรมการพัฒนาชุมชน ถอดบทเรียนตัวอย่างความสำเร็จ “อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ยอดเยี่ยม” ดาหลาบารูสู่ความพอเพียง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 มกราคม 2566 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนางสาว รุ่งนภา อุปมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ดำเนินงานโครงการอำเกอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานคัดเลือกอำเภอนำร่องระดับจังหวัดที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 2/2566 โดยได้ลงมติเสียงข้างมาก คัดเลือกให้อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นอำเภอที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการเพื่อพัฒนาในพื้นที่ ภายใต้โครงการดาหลาบารูสู่ความพอเพียง

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการถอดบทเรียนตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยรวบรวมจัดทำเป็นคู่มือการดำเนินโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

าพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา รายงาน
#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน #กรมการพัฒนาชุมชน #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGforAll #ChangeforGood #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา #cddsongkhla #CDD #SEPtoSDGs @Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)