พช.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันนี้ (24 ม.ค. 66) เวลา 09.30 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสงขลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด โดยใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสงขลา ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อให้มีการชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดให้มีความเข้าใจตรงกันและนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติตในพื้นที่ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการจัดทำข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมขนเป้าหมายที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมีการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส. อาทิบันทึกจับกุม ข้อมูลจากระบบ บสต. 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งจังหวัดสงขลามีหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด จำนวน 46 หมู่บ้าน
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสงขลา จำนวน 32 คน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติตในพื้นที่ 46 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน รวม 46 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จำนวน 19 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 99

โดยการประชุมมีระเบียบวาระที่ ดังนี้
1.ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระบบ Nispa) (สนง. ป.ป.ส. ภาค 9)
2.แผนงานด้านการป้องกันยาเสพติด
3.แผนงานด้านการปราบปราม
4.แผนงานบำบัดรักษายาเสพติด
5.แผนงานด้านการบริหารจัดการ
ทั้งการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา (งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) และโครงการประชุมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ขอ ศอ.ปส.จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา รายงาน
#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน #กรมการพัฒนาชุมชน #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGforAll #ChangeforGood #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา #cddsongkhla #CDD #SEPtoSDGs @Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)