พช.สงขลา นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชนตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ประชุมการดำเนินงานการกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตามประเด็นการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่)
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายนางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชนตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2566 ที่สำคัญได้แก่
1.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนคุ้มค่าตามแนวทางการประเมินศักยภาพพื้นที่
2.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำฐานข้อมูล ระดับพื้นที่ ในกลุ่มเป้าหมาย Exclusion Error ปี 2565 จากฐานข้อมูล Thai QM กลุ่มเปราะบาง และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ผลการดำเนินการขจัดความยากจนฯ ตามเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 3 ระดับ
4.ผลการดำเนินงานการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงได้ตามเป้าหมาย

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา รายงาน
#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน #กรมการพัฒนาชุมชน #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGforAll #ChangeforGood #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา #cddsongkhla #CDD #SEPtoSDGs @Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)