พช.สงขลา สร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะทางการเงินแก่พัฒนากรและเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันนี้ (20 ม.ค. 66) เวลา 09.00น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายนางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุนและโครงการส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะทางการเงิน ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.จ.สงขลา) ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนของชุมชน ในการลงทุนการประกอบอาชีพและการจัดสวัสดิการ สร้างกิจกรรมเครือข่ายการลงทุนที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจชุมชนเองได้ ในการกู้ยืมเงินของสมาชิกหากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไม่มีการบริหารจัดการที่ไม่เข้มแข็งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการชำระหนี้ของสมาชิก รวมทั้งเกิดปัญหาการทุจริตของคณะกรรมการได้ จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน แก่คณะกรรมการกองทุนชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อน
งานทุนชุมชน ให้มีองค์ความรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการทุนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบรรยาย ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรธนาคารออมสิน ภาค18 และนายประสิทธิ์ สุวรรณประสม อดีตพัฒนาการจังหวัดสงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตรในวันนี้ประกอบด้วย การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินด้วยการออมเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การพัฒนาทักษะทางการเงินของสมาชิกและประชาชน การขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การจัดบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมทั้งจัดทำแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา รายงาน
#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน #กรมการพัฒนาชุมชน #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGforAll #ChangeforGood #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา #cddsongkhla #CDD #SEPtoSDGs @Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)