สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา โดยนายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม และดำเนินการตามวาระ ดังนี้ 1. ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอดีเด่น อำเภอควนเนียง
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. งบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 11,949,040 บาท กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา งบบริหาร 2,569,040 บาท งบเงินอุดหนุน 1,380,000 บาท งบเงินทุนหมุนเวียน 8,000,000 บาท
2. แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา
3. รายงานผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. รายงานหนี้ค้างชำระของสมาชิกที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
5. รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินคดี ประจำปี 2565 คดีแพ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนส่งฟ้องพนักงานอัยการ จำนวน 4 คดี อยู่ระหว่างขั้นตอนบังคับคดี 4 คดี อยู่ระหว่างสัญญาประนีประนอมยอมความ 3 คดี อยู่ระหว่างไกล่เกลี่ยชั้นพนักงานอัยการ 12 คดี อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี 21 คดี และขั้นตอนดำเนินคดีอาญา จำนวน 3 คดี
6.พิจารณาอนุมัติ โครงการกลุ่มขยายพื้นที่เพาะเห็ดฟาง เรื่องของดดอกเบี้ยผิดนัดตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดดอกเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด และรายงานกรมเพื่อรับทราบ
7.พิจารณาอนุมัติ เรื่องมาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคลและการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนฯ จำนวน 5 ราย 8.การดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม คือนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา ข้าราชการบำนาญ (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 9.พิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน ผ่านการอนุมัติ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 700,000 บาท ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ช่วยติดตามการค้างชำระหนี้ของสมาชิกที่กู้เงินกองทุนฯ
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา #๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน #กรมการพัฒนาชุมชน #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGforAll #ChangeforGood #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา #cddsongkhla #CDD #SEPtoSDGs @Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)