พช.สงขลา ติวเข้มเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น”

วันนี้ (24 พ.ย.65) เวลา 08.30 -16.30 น. ที่ห้องประสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายนางสาวโสภิดา ปานะบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ อำเภอละ 1 คน รวม 16 คน โดยมีกำหนดการฝึกอบรม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล(Video Conference) กรมการพัฒนาชุมชน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึ่งระวัง ในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานโดยกำหนดดำเนินโครงการฯ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดอบงานด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 878 อำเภอๆ ละ 1 คน รวมจำนวน 878 คน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลา
#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน #กรมการพัฒนาชุมชน #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGforAll #ChangeforGood #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา #cddsongkhla #CDD #SEPtoSDGs @Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)