พช.สงขลา ร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาทักษะ กระบวนงาน พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่ยุค 4.0

วันที่ 21 – 22 กันยายน 2565 ที่ห้องสัมมนา 1 โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาทักษะ
กระบวนงาน พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่ยุค 4.0 ให้แก่ส่วนราชการที่สนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง)

ในการนี้นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายณัฐ ประสานสงฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม โดยจังหวัดสงขลามีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 8 หน่วยงาน(หน่วยงานละ 1 คน) ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้โอวาสและกล่าวเปิดการฝึกอบรมขอให้การอบรมเชิงปฏิบัติการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยหลักสูตรดังนี้
.นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขับเคลื่อนองค์กรด้านเทคโนโลยีของมหาดไทย โดยนางสาวประภาศรี รักษ์บางแหลม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
.ระบบจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Platform)โดยนายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
.การสร้างเพจ Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร การใช้ Line
เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ เพื่อการนำเสนอ (โปรแกรม canva/Infographic ด้วย smartphone)โดยนายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ตลอดการฝึกอบรม

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลา รายงาน
#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน #กรมการพัฒนาชุมชน #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGforAll #ChangeforGood #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา #cddsongkhla
#CDD #SEPtoSDGs @Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)