พช.สงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เร่งขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

วันนี้ (4 ส.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565

เนื่องจากคนไร้ที่พึ่งเป็นบุคคลที่ประสบปัญหาในสังคม ขาดความมั่นคงในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ไม่มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ไม่สามารถหารายได้เพียงพอแก่การยังชีพ

.ซึ่งบุคคลเหล่านี้อยู่ในฐานะที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ และไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานความเป็นอยู่ของบุคคลทั่วไป สมควรต้องคุ้มครองให้คนไร้ที่พึ่งสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข .มีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและมีสุขภาพร่างกายจิตใจเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยกำหนดวิธีการคุ้มครองไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ให้กับกลุ่มบุคคลไร้ที่พึ่ง ประกอบด้วย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือ ทั้งด้าน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค รวมถึงบุคลากร และได้รับการสนับสนุนสถานที่

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.สงขลา รายงาน
#สงขลา #cddsongkhla #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnershi

(Visited 1 times, 1 visits today)