พช.สงขลา ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดและให้ความรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯจังหวัด/คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯตำบล จำนวน 50 คน โดยมีนางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน , นางสาวสมร อังกาพย์ละออง (วิทยากรภายนอก) พร้อมด้วยพนักงานกองทุนฯ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนฯ
กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย
💐การบรรยายนโยบายบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา
💐บทบาท/ภารกิจของคณะทำงานขับเคลื่อนฯระดับตำบล
💐 การวิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุน
💐 การติดตาม ตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
💐 การบริหารจัดการหนี้กองทุนฯ
💐 ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565🦋
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ สพจ.สงขลา
🌊สงขลาเมืองสองทะเล🌊
>>Change for Good<<
#cddsongkhla #กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)