สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา “ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” ในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารโรงครัวโรงอาหารของสำนักสงฆ์คลองทรายทอง อ.นาทวี จ.สงขลา

วันที่ 15 มกราคม 2565 ณ สำนักสงฆ์คลองทรายทอง หมู่ที่ 1 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เจ้าภาพฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมพิธีเบิกเนตร “พระพุทธศรีสุขมีมงคลญาณ” พระประธาน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโรงครัวโรงอาหารของสำนักสงฆ์คลองทรายทอง โดยนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี คณะกรรมการสำนักสงฆ์คลองทรายทอง ผู้นำชุมชน นายก อบต.คลองทราย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองทรายและต.นาหมอศรี สมาชิก อบต.และคณะชาวบ้าน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้า

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมสามัคคี ณ สำนักสงฆ์คลองทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี ในวันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 เพื่อสร้างอาคารโรงครัวโรงอาหารของสำนักสงฆ์ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ใช้ทดแทนหลังปัจจุบันที่มีขนาดเล็กและเริ่มชำรุดทรุดโทรม โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 09.00 น. พุ่มผ้าป่าพร้อมกัน ณ สำนักสงฆ์คลองทรายทอง
เวลา 09.30 น. ทำพิธีเบิกเนตร “พระพุทธศรีสุขมีมงคลญาณ” พระประธานประจำสำนักสงฆ์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร
เวลา 13.00 น. ประธานและผู้มีจิตศรัทธาประกอบพิธีทอดผ้าป่า พระสงฆ์อนุโมทนา ญาติโยมกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี
หลังจากนั้นกระทำพิธีวางเสาเอกอาคารโรงอาหาร
ภาพกิจกรรม https://bit.ly/3nt1y7s

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 16 อำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้เชิญผู้มีจิตศรัทธาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคศาสนา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่ม องค์กร และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบสามัคคี เพื่อเป็นการสร้างมหากุศล ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยมียอดผ้าป่าสมทบเบื้องต้น 559,004 บาท
ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ประกอบกับบุญที่ท่านผู้มีส่วนร่วมได้ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งปวง

60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)