ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจราชการตามนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
และการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมประชุมและรายงานผลการขับเคลื่อนตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัษญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
3. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
4. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
5. การติดตามเงินทุนที่อยู่ ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
6. การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7. การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
8. การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการ
ดิจิทัล “Click ชุมชน”

60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)