พช.สงขลา ร่วมประชุมการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล(โครงการ กข.คจ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศฯสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจง การประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา (หลังใหม่) โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สามารถรับชมระบบถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทีวี พช. ผ่านช่อง youtube

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2553 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบเงินโครงการฯ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้เป็นแหล่งทุนของครัวเรือนเป้าหมายในการยืมเงินไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัดๆ ละ 2 คน รวม 152 คน คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จำนวน 2,500 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 2,660 คน

ประเด็นในการประชุมฯ ประกอบด้วย
1. ประเด็นเน้นย้ำในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
2. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ฯ
3. การติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้านการชำระเงินยืมตามสัญญาฯ
4. แนวทางแก้ไขปัญหาและกรณีศึกษา กรณีเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO

(Visited 1 times, 1 visits today)