พช.สงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบVideo Conference (Webex)

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ นักวิชาการ/นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกคน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจง การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference (Webex) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สามารถรับชมระบบถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทีวี พช. ผ่านช่อง youtube

ในการนี้ ได้รับมอบนโยบายจากนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดี นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนประเด็นการประชุมดังนี้
1.การขับเคลื่อนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ปี 2565
2.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปี 2565
3.การจัดทําสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.Digital Literacy และระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
5.การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.การขับเคลื่อน CDD Big Data และศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)
เน้นย้ำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการทำให้ฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ประมวลผล นำเสนอผลได้โดยเร็ว มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO

(Visited 1 times, 1 visits today)