มท.1 มอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อีกทั้งส่วนอำเภอและส่วนราชการอื่น สามารถรับชมได้ผ่านทางระบบ Video Streaming และ Facebook Live

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
1.1 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( SDGs)
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ
1.3 นโยบายรัฐบาล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
2.3 เพื่อให้บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือใน 5 มิติ
2.4 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ Logbook
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
3.1 คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้าใจ
3.2 ตรวจสอบบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP
3.3 หน่วยงานทุกภาคส่วน นำข้อมูลไปวางแผนได้
3.4 บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP จำนวน 983,316 คน 568,047 ครัวเรือน
4.2 กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจากข้อมูลประชากรทั้งหมดในระบบ TPMAP (Exclusion error)
5. ตัวชี้วัด
5.1 บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ตามคำนิยามและคำจำกัดความของ ศจพ. ได้รับการตรวจสอบข้อมูล
5.2 บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น
6. ระยะเวลาดำเนินการ
6.1 ระยะที่ 1 : ตรวจสอบข้อมูล แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ติดตามและประเมินผล (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
6.2 ระยะที่ 2 : การแก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลา รายงาน

#ศจพ #สงขลา #TPMAP #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ChangeForGood #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)