พช.สงขลา ร่วมพิธีเปิดงานตามวาระกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่เมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ “Smart Economy Showcase พื้นที่จังหวัดสงขลา”

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและพิธีเปิด “กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) พื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ผศ.ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้ นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงประเด็นข้างต้น จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว ได้เร่งยกระดับในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบเวลา 270 วัน โดยจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ที่สามารถนำมาพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ธุรกิจสามารถเดินต่อ ตลอดจนเป็นการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังทวีความรุนแรง

กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2) ผู้ประกอบการดิจิทัล Digital Startup 3) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กร สมาคม นักลงทุน
4) ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่สนใจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นจังหวัดใกล้เคียง.

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
ภาพ/ข่าว สพจ.สงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)