สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนนโยบาย “ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอวัดโคกเปี้ยว” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวนวัตวิถีให้เป็นที่รู้จักระดับสากล

✨วันนี้ (16 พ.ย.64) เวลา 13.00 น. ที่อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอ วัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อน “ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอวัดโคกเปี้ยว” เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล และมีนางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา ประธานกลุ่มโอท้อปเพื่อการตลาด (กลุ่มกิจการเพื่อสังคม) รวมถึงประธานและเจ้าหน้าที่ otop จากทุกอำเภอ และคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอ เข้าร่วมประชุม

✨สืบเนื่องจากการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่ 2 – 31 สิงหาคม 2564 มีสมาชิกกลุ่มทอผ้าผ่านหลักสูตรการทอผ้าแบบกี่กระตุก จำนวน 2 กลุ่ม รวม 20 คน ได้แก่ กลุ่มท่าไทร และกลุ่มศูนย์เรียนรู้วัดโคกเปี้ยว ทั้งนี้ได้ดำเนินการมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จากนั้นดำเนินการขยายผลต่อยอดเป็น “ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ” ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทอผ้าพื้นถิ่น เป็นสถานที่ผลิตผู้ประกอบการ ผลิตครูด้านการทอผ้า และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน นำไปสู่การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การทอผ้าตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเป็นผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้ฯให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

✨โดยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา และได้มอบนโยบาย การขับเคลื่อน”ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลย์ผ้าถิ่นเกาะยอ” ณ วัดโคกเปี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในหลายประเด็น อาทิ ด้านการทอผ้าและการพัฒนาผ้าทอทอเกาะยอ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอ 60 ปี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเกาะยอที่นักท่องเที่ยวต้องได้กิน ได้นอน ได้เที่ยว และได้ซื้อ พร้อมได้รับการบริการที่ประทับใจ การพัฒนาเตาเผากระเบื้องดินเผา และการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน 3 ส่วน คือ วัด ส่วนราชการ และชาวบ้าน

✨สำหรับการปรชุมในครั้งนี้ คณะทำงานได้มีการหารือและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน เพื่อการขยายผลต่อยอดให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ” อย่างเต็มรูปแบบ โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 ให้จังหวัดสงขลาบริหารจัดการศูนย์ฯ และขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ หลักในภาคใต้ นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา การจัดตั้งคณะทำงานให้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ และพิจารณาการจัดทำร่างระเบียบบังคับของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์

📍ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว
ทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP /ภาพ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
16 พ.ย.64

(Visited 1 times, 1 visits today)