พช.สงขลา จัดประชุมคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ระดับจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่) นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี พ.ศ.2564 ตลอดจนตัวชี้วัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดเก็บข้อมูลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บทั้งสิ้น 274,880 ครัวเรือน และข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน มีเป้าหมายการจัดเก็บ 923 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
1.2 ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ได้ผ่านเวทีการรับรองระดับตำบล และระดับอำเภอ ทั้ง 16 อำเภอเรียบร้อยแล้ว
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
3. เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด
โดยมีการตกเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เรียงลำดับจากการตกเกณฑ์จากมากไปหาน้อยดังนี้
1. ครัวเรือนไม่เก็บออมเงิน คิดเป็นร้อยละ 22.61
2. คนอายุ 35 ปีขี้นไป ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี คิดเป็นร้อยละ 8.29
3. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีอาชีพและรายได้ คิดเป็นร้อยละ 7.99
4. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ไม่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 7.56
5. คนในครัวเรือนสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 7.39
3.2 การรับรองข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด
โดยมีการจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ดังนี้
– ถ้าได้ 1 คะแนน จำนวน 11-33 ตัว จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง)
– ถ้าได้ 1 คะแนน จำนวน 6-10 ตัว จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)
– ถ้าได้ 1 คะแนน จำนวน 0-5 ตัว จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า)
4. เรื่องอื่นๆ
4.1 การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลา รายงาน
#จปฐ
#กชช.2ค
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)