พช.สงขลา รับการปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ (นักพัฒนาชุมชน) สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน “สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน” “พัฒนา OTOP” และ”หนุนเสริมงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทในการปฏิบัติงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference จากห้องประชุม War room กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ถ่ายทอดภารกิจสำคัญ จาก สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองการเจ้าหน้าที่

นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 6 คน เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรอัตรากำลัง ให้ส่วนราชการในภูมิภาคระดับจังหวัด (จังหวัดขนาดใหญ่ 26 จังหวัด รวมสงขลา) จังหวัดละ 6 อัตรา และมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดังนี้ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ 1 อัตรา กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 1 อัตรา กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2 อัตรา และกลุ่มงานสารสนเทศฯ 2 อัตรา โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 12 เดือน สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
ทั้งนี้ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน มีกรอบภารกิจ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้
1.การสนับสนุนฝ่ายเลขานุการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน) โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ
2.การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์ (สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสากิจชุมชน)
2.1 ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP ออนไลน์
2.2 ส่งเสริม ถ่ายทอด แนะนำ หรือสอนทักษะ การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์ ให้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP
3.การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
3.1 การติดตามสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนหรือ เงินหมุนเวียน
3.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
อีกทั้ง ยังมีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจ(นักพัฒนาชุมชน) ในทุกไตรมาส

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
ภาพ/ข่าว สพจ.สงขลา

#นักพัฒนาชุมชน
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)