นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ ติดตามผลการปฏิบัติงานและตรวจราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พร้อมคณะ จัดประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังการรายงานการตรวจราชการ ตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ในการนี้ นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการสนับสนุนจากกรมฯ และแผนงานที่จะดำเนินต่อไป ประจำเดือนตุลาคม 2564 มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19) ประกอบด้วย
1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “ประยุกต์สู่โคก หนอง นา”
-กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วย ตัวแทนครัวเรือน 52 ครัวเรือน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) 96 คน
-กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (HLM) ได้มีการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ จำนวน 45 แปลง ปรับปรุงพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 45 แปลง คิดเป็นร้อยละ 98 และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 42 แปลง คิดเป็นร้อยละ 91.3
-กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ประกอบด้วย เกษตรกร 25 คน บัณฑิตจบใหม่ 31 คน ผู้ว่างงาน 31 คนแรงงานอพยพ 8 คน ผู้พ้นโทษ 1 คน
-กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภค ภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนา และสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครบทั้ง 3 ครั้ง แล้ว จำนวน 32 แปลง
2. ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดสงขลามีพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 167 หมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่ พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 121 ครัวเรือน และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 46 ครัวเรือน
3. การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดสงขลาสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเรื่องการรณรงค์การน้อมนำแนวพระราชดำริ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์การปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหารฯ ระหว่างภาครัฐ/เอกชนและประชาชน จัดกิจกรรม สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ดำเนินโครงการ “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านสร้างคลังอาหารชุมชน
4. การตรวจติดตามการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประกอบด้วย
4.1 การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ /ออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมจังหวัด จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกายเข้าถึงแหล่งทุนโดยใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.2 จังหวัดมีนวัตกรรมอย่างไร
ได้จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าจังหวัดสงขลา ของบประมาณ ปี 2564 จากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 449,000 บาท มาสร้างความรู้และฝึกทักษะการทอผ้า การย้อมผ้าเส้นด้ายด้วยสีธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งพัฒนายกระดับผ้าบาติกยางกล้วยด้วยโดยใช้วัสดุเส้นใย และสีธรรมชาติจากยางกล้วย และการนำผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้ว นำกลับมาตีเกลียว เป็นเส้นด้ายนำกลับมาทอใหม่
5. การตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย
5.1 ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้
-พักชำระหนี้ จำนวน 43 โครงการ เป็นเงิน 5,155,136.61 บาท
-ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 43 โครงการ เป็นเงิน 4,555,586.96 บาท
-รับสภาพหนี้/รับสภาพความผิด จำนวน 449 โครงการ เป็นเงิน 42,710,062.39 บาท
5.2 ผลการบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-งบบริหาร ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 3,773,070 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 2,833,913.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.54
-เงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 4,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 4,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100
-เงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 22,050,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 22,050,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
6. การตรวจติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้มีการเตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ครอบคลุมทุกครัวเรือนโดยเป้าหมายการจัดเก็บ จำนวน 274,880 ครัวเรือน จัดเก็บไปแล้ว 245,972ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.35 และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) เป้าหมายการจัดเก็บ จำนวน 923 หมู่บ้าน จัดเก็บไปแล้ว 619 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 67.06

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
ภาพ/ข่าว สพจ.สงขลา

#โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #Khoknongna #ปลูกพืชปลูกผัก #ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)