พช.สงขลา รับฟังการมอบนโยบายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” พร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

ในการนี้ นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 16 อำเภอ รับฟังผ่านระบบ ทีวี พช.(Youtube CDD Live)มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. หลักการทำงานของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน : เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
2. ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการสำคัญ ปี 2565 (Action) 4 ประเด็น “งาน งบ ระบบ คน” ได้แก่
2.1 งาน ได้แก่ 1) ฐานข้อมูล 2) ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ 3)ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4) สนองงานสถาบันหลักของชาติ
2.2 งบประมาณ 1) งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2) โครงการตามบัญชีแนบท้าย พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 3) งบประมาณนวัตกรรมด้านต่างๆ 4) งบประมาณนวัตกรรมในเขตพื้นที่ผู้ตรวจราชการกรม
2.3 ระบบ 1)พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2)ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 3)สร้างภาพลักษณ์กรมฯด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสร้างการรับรู้สาธารณะ
2.4 คน1) ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรกรม 2)จัดการความรู้และวิจัยงานพัฒนาชุมชน 3)เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการกรม 4)การสร้างเส้นทางความเก้าวหน้า (Career Path) 5) การติดตามขับเคลื่อนการประชุม/ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ 6)ประเมินผลงาน

โดยมีรายละเอียดการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 ประกอบด้วย
1. ฐานข้อมูล : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้แก่
1.1 จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.2 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
1.3 จัดทำระบบข้อมูล Big Data

2. เศรษฐกิจฐานราก
2.1 เพิ่มศักยภาพทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ฯลฯ
2.2 ส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ
2.3 แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2.4 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.5 OTOP (พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน/ส่งเสริมช่องทางการตลาด)
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2.7 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2.8 สร้างอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.9 ดำเนินการตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

3. ผู้นำ องค์กร เครือข่าย และระบบบริหารจัดการชุมชน
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3.2 เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3.3 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ส่งเสริม ต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5 พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำองค์กรสตรี เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
3.6 ขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.7 ดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.8 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”
3.9 จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (One Plan)

4. งานสถาบันพระมหากษัตริย์
4.1 โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2565
4.2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) พช.
4.3 น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4.4. กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านคชานุรักษ์
4.6 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

5. งานพัฒนาสมรรถนะองค์กร
5.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA )
5.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
5.4 ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร พช.
5.5 จัดการความรู้และวิจัยงานพัฒนาชุมชน
5.6 สร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ
5.7 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ พช.
5.8 คัดเลือกบุคคล แต่งตั้งบุคคล ติดตามประเมินผล ข้าราชการ พช.

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
ภาพ/ข่าว สพจ.สงขลา
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
#สงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)