สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวยนกลุ่มเสี่ยง และผู้ผ่านการบำบัด

วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแซะ หมู่ที่ 6 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายจำนงค์ พรหมเมศร์ พัฒนาการอำเภอเทพา พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเทพา และพบปะแลกเปลี่ยนให้ความรู้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ให้มีความตั้งใจในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้สามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ
ด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างยิ่ง เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน
แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดได้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตัวเอง สร้างแรงจูงใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

มีเป้าหมายผู้อบรมคือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดฯ จำนวน 15 คน ดำเนินการระยะเวลา 2 วัน

วันที่ 1 ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
(1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรม
(2) ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(3) แนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
(4) สรุปกิจกรรมประจำวันและชี้แจงการศึกษาเรียนรู้ฝึกประสบการณ์และเสริมทักษะ
อาชีพฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพในวันที่สอง

วันที่ 2 ศึกษาดูงาน ณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขานา ต.คลองทราย อ.นาทวี โดยมีกิจกรรมในการดำเนินดังนี้
(1) ศึกษาประสบการณ์ของปราชญ์ชุมชน/วิทยากร/องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
(2) ฝึกประสบการณ์และเสริมทักษะอาชีพฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพ
(3) จัดทำแผนความต้องการประกอบอาชีพ/ทบทวนความต้องการประกอบอาชีพ
(4) สรุปประเมินผล

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ภาพ/ข่าว
สพจ.สงขลา รายงาน
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน #กองทุนตั้งต้นแห่งความดี #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)