สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมการทอผ้าแบบกี่กระตุก เพื่อขยายผล “สืบสาน ต่อยอด อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” สู่การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ”

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการทอผ้าแบบกี่กระตุก ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าจังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ท่านพระครูโกศลอรรถกิจ ดร.เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา เจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยว ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการจังหวัด เครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และนักการตลาดรุ่นใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการทอผ้าแบบกี่กระตุก จำนวน 20 คน ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 31 สิงหาคม 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ วัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าจังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564 จากกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตอบสนองนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนาธรรมอันล้ำค่า รากเหง้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าพื้นถิ่นไทยให้ดำรงคงอยู่ เพื่อสร้างความรู้ฝึกทักษะส่งเสริมการทอผ้าแบบกี่กระตุก ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเกาะยอมาตั้งแต่สมัยโบราณ ให้แก่ผู้ที่สนใจ เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอ สู่เยาวชนคนรุ่นหลัง โดยกลุ่มเป้าหลัก คือสามเณร สามเณรี และผู้ที่ถูกเลิกจ้างกลับคืนถิ่นภูมิลำเนาให้มีงานมีรายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 และขยายผลสู่การจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี สร้างรายได้สู่ชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for good
ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)