พช.สงขลา แลกเปลี่ยนความสำเร็จกิจกรรมเด่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาสครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์

วันนี้ (2 ก.ย. 2564) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายประสิทธ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผ่านผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Zoom cloud meetings ของนายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 และนางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งความสำเร็จและปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โดยพัฒนาการจังหวัดสงขลา นำเสนอกิจกรรมเด่น การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
พัฒนาการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ขับเคลื่อนโยบายโครงการ “อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เข้าวาระการประชุมกรมการจังหวัด สร้างการรับรู้และขอความร่วมมือจากส่วนราชการ จัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับทุกภาคส่วนรณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 วัน
ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาผ่านตัวแทนอำเภอ 16 อำเภอ นำไปขยายผลให้ผู้ประกอบการ OTOP คลัสเตอร์ผ้า พัฒนาและประยุกต์ลายผ้า สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยใช้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด สร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะผ้าบาติกยางกล้วยได้ส่งเข้าประกวดและเผยแพร่ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จนได้รับการคัดเลือกเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดที่มีผลงานเด่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากกรมการพัฒนาชุมชน
บูรณาการความร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัด สนับสนุนเงินทุนและให้รางวัลแก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าที่สามารถพัฒนาผลงานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด สนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตผ้าเข้าถึงแหล่งทุนโดยใช้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้า ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทย โดยได้จัดแสดงแบบเดินแฟชั่นผ้าไทย ในงานกาชาดและของดีจังหวัดสงขลา งานมหกรรมการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP และการจัดนิทรรศการแสดงผ้าไทย โดยเปิดโอกาสให้ส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมจำนวน กว่า 250 หน่วยงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลทุกรูปแบบ
อีกทั้งได้การขยายผลต่อยอดการดำเนินงานโครงการ “อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”สู่ “ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ” โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงบประมาณ ปี 2564 ผ่านโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าจังหวัดสงขลา จำนวน 449,000 บาท เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีภาคีเครือข่ายองค์ความรู้ KBO หนุนเสริมอย่างยั่งยืน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
ภาพ/ข่าว สพจ.สงขลา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)