พช.สงขลา ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานและพัฒนาการอำเภอ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน วางแผนเข้มการทำงานไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมช ชั้น 5 เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และพัฒนาการอำเภอ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
1.การเลื่อนข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ราย และย้ายข้าราชการ จำนวน 12 ราย
2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 44.27
-แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบิกจ่ายแล้ว 59.09
3.จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่นายจำนงค์ พรหมเมศร์ อ.เทพา ประเภทพัฒนาการ ได้แก่ น.ส.อมรรัตน์ บุญเรือง อ.เทพา น.ส.ชุตินธร สุวรรณมณี อ.กระแสสินธุ์ นางเสาวลักษณ์ เส้งนนท์ อ.หาดใหญ่ และน.ส.สุพัตรา ชุมยวง อ.สิงหนคร ประเภทนักวิชาการ ได้แก่ นางเรวดี มีชำนาญ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ประเภทสนับสนุน ได้แก่ น.ส.โสภิดา ปานะบุตร กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ประเภทลูกจ้าง พนักงานราชการและพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.อาณูวาร์ อะสัน
4.ติดตามผลการขับเคลื่อนและวางแผนการปฏิบัติงาน
-โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคกหนองนาโมเดล”
-โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต้านยาเสพติดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รางวัลชนะเลิศ ไ้ด้แก่ กองทุนแม่ฯบ้านแซะ ม.6 ต.สะกอม อ.เทพา
-โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วันฯ สู้ภัย COVID-19 โดยมอบเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้หมู่บ้านนำร่อง 1 ตำบลต่อ 1 หมู่บ้าน
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความพร้อมในการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร จำนวน 19 หมู่บ้านๆละ 4,600 บาท
-โครงการมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน สร้างพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานและจัดการความรู้(KM)
5.การคัดเลือกคณะกรรมพัฒนาสตรีจังหวัด(กพสจ.)สงขลา เป็นตัวแทนในการคัดเลือก คณะกรรมการสตรีภาค(กพสภ.)ในวันที่ 15 ก.ย.2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล(session call)

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
ข่าว:สพจ.สงขลา รายงาน
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)