จังหวัดสงขลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับจังหวัด ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอรัตภูมิ ผู้นำชุมชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานในพิธี จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ
2564 กระจายไปทุกอำเภอ รวม 213 แปลง โดยกำหนดเป้าหมายสำคัญ คือ
ความสำเร็จโครงการฯ เป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ์
ปัจจุบัน สร้างพื้นที่การเรียนรู้ อาศัยหลัก ทำให้ดู และเรียนรู้ด้วยการกระทำจริง
เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ และเกื้อกูล
กับธรรมชาติ ผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชนมั่นคง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนแบ่งปันเกื้อกูล การพัฒนาขยายผลให้เกิดกิจกรรมพึ่งพา อาศัยกัน พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ และประชาชนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสงขลา ได้กำหนด จัดกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนา
ชุมชนเอามื้อสามัคคี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับจังหวัด พื้นที่ของนายสนิท ดำบาร์
หมู่ที่ 12 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมห่มดิน เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช
2) กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร
3) กิจกรรมการปลูกพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ
4) กิจกรรมปล่อยปลาในหนองที่ขุดใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ยังกล่าวเน้นย้ำการนำไปปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องและเป็นวิถีได้เกิดเป็นรูปธรรมซึ่งหากทุกคนทำจริงตามแนวทางดังกล่าว เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ ได้อย่างแน่นอน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID– 19) ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพให้ดี ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ อย่างเคร่งครัด

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
ภาพ กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมฯ
สพจ.สงขลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)