พช.สงขลา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) กิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายนางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางพันทณี แป้นทอง และนายคมสันต์ ขวัญฤกษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานสตรี และนายณัฐ ประสานสงฆ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 โดยมีจังหวัดสตูล เป็นศูนย์กลางการถ่ายสัญญาณผ่านระบบ Session Call
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค มีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมองค์กรสตรีให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 ได้แก่ ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง นางสาวกันยารัตน์ แก้วได้ปาน บ้านเลขที่ 189/2 หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นำเสนอผลการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ดำเนินชีวิตด้วยการยึดหลักสัมมาชีพ “3 มี 2 ไม่” โดย “3 มี” ประกอบด้วย มีสัมมาชีพ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม และ “2 ไม่” ประกอบด้วย ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีหนี้นอกระบบ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดจากการทำกิจกรรมได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมตามเกณฑ์การให้คะแนน ทั้ง 7 หัวข้อ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์เป็นอาหารของครัวเรือน แปรรูปผลิตผล เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และส่งเสริมประชาชนในหมู่บ้านตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งครัวเรือนและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สพจ.สงขลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)