พช.สงขลา รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.64) เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจ ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ ดำเนินการในพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ ๆ ละ 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯโดยจัดการประชุมฯผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

ในการนี้ นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และนักวิชาการ ร่วมรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนไทยในสะอาด ประจำปี 2564
2. การประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
3. หลักเกณฑ์ หลักการ การมอบหมายงานให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
4.เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ ในโครงการ/กิจกรรมสำคัญประจำปี 2564 ในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา ประกอบด้วย
4.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”
4.2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.3 การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จกรมพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชยุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2
4.4 การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
4.5 การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. เรื่องแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญประจำปี 2564 ในไตรมาส 4

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for good”
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สพจ.สงขลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)