พช.สงขลา เติมเต็มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและด้านงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่) ถ.ราชดำเนิน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบแนวทางการเพิ่มศักยภาพด้านสารสนเทศและด้านงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เป็นการอบรมผ่านระบบประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอให้มีทักษะและความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรออกสู่ภายนอก สามารถปรับตัว ปรับกระบวนทัศน์ และวิธีการทำงานด้านประชาสัมพันธ์กับปัจจุบันและอนาคตต่อไป โดยมี นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทีมนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ทั้ง 16 อำเภอ รวม 20 คน

ซึ่งมีเนื้อหาวิชา ดังนี้
1.นโยบายการประชาสัมพันธ์ในงานพัฒนาชุมชน
2.ระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน ระบบสารสนเทศ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” และ ระบบรวบรวมสื่องานพัฒนาชุมชน
3.การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic ด้วยเว็ปไชต์ Piktochart.com
4.เครือข่าย PR พช.สงขลา การสร้าง ช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชสรุปผลการเรียนรู้

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวมอบแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในงานพัฒนาชุมชนและการประชาสัมพันธ์ต้อง ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เน้นข่าวที่มีคุณภาพ ข่าวงานพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีวัตนราชกัญญา การประกวดผ้าลายพระราชทาน
หลักการเขียนข่าว “ผ้า” ให้กล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ข่าว“ผัก” ให้กล่าวถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าว “โคกหนองนา” ให้กล่าวถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวถึงในหลวง ร.9 และ ร.10 มาสืบสาน รักษาและต่อยอดสุดท้ายนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน อบรมได้ความรู้ สามารถทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารงานพัฒนาชุมชนได้อย่างทั่วถึง

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good”
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.สงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)