สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ส่งเสริมการนำหลัก “บวร” ขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และนางสาวมนตร์ฤดี ชาตรี พัฒนาการอำเภอกระแสสินธุ์ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้หลักการ “บวร” ณ วัดเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมติดตามการดำเนินการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระแสสินธุ์ ที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวจนเห็นพัฒนาการและความก้าวหน้า

พระครูวิจิตรสาธุรส เจ้าอาวาส วัดเกาะใหญ่ กล่าวว่าทางวัดได้ปลูกผักสวนครัวและสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ภายในวัด “ทำจุดเช็คอินกินได้” อนุญาตให้ชาวบ้านสามารถมาเก็บผลผลิตไปรับประทาน นำไปทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน เก็บเมล็ดพันธุ์ไปเพาะขยายพันธุ์ และจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ขึ้นด้วย ทางคณะสงฆ์เห็นความสำคัญได้เสนอขยายผลต่อยอดแนวคิดให้กว้างขวางโดยเตรียมวางแผนประชุมภาคีเครือข่ายในตำบลโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่

หลังจากนั้น คณะติดตามฯ ตรวจเยี่ยมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประเภทกลุ่มอาชีพสตรี ณ กลุ่มอาชีพสตรีเลี้ยงปลานิลในกระชัง หมู่ที่2 ตำบลเกาะใหญ่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา และได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มอาชีพสตรีดีเด่น ระดับโซน ในโซนที่ 1 (อำเภอระโนด สทิงพระ สิงหนคร และกระแสสินธุ์) และลงพื้นที่แปลงต้นแบบของนายสมใจ วงศ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจและชื่นชม ในการพัฒนาพื้นที่เป็น “ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (HLM)

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change For Good”
ภาพ กลุ่มงานประสานและสนับสนุน/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระแสสินธุ์
ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.สงขลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)