พช.สงขลา ประชุมผู้บริหาร พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2564 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 6/2564 เพื่อแจ้งข้อสั่งการกรมการจังหวัด และวางแผนการปฏิบัติราชการ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมนุม

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนดังนี้

1.ผลการใช้จ่ายตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก     การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (งบเงินกู้) ได้รับจัดสรรไตรมาส 1-4 เป็นเงิน 15,581,200 บาท         เบิกจ่ายแล้ว 4,313,612.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.68

2.การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564  ณ วัดสุวรรณาราม (วัดบ่อดานออก) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ ทั้งสิ้น 394,072.00 บาท

3.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสงขลา
– รายงานลูกหนี้สมาชิกที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2556 – 2564
– วางมาตรการเร่งรัดการติดตามหนี้เกินกำหนดชำระไตรมาส 3 เพื่อบริหารจัดการหนี้และการติดตามประเมินผลระดับตำบลให้ลดลง เหลือไม่เกินร้อยละ 15 ของหนี้เกินกำหนดชำระ

4.สรุปผลการคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 ระดับโซนและผลการคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติกิจรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับโซน โดยจะแจ้งให้อำเภอทราบเพื่อเตรียมนำเสนอในผลงานในระดับจังหวัดต่อไป

6.การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โดยอยู่ในช่วงการทำสัญญาว่าจ้างการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน

7.การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การดำเนินงาน“น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร” รอบ 2 จำนวน 4ประเภท ได้แก่
1. ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่
2. ผู้นำศาสนา ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
3. บ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ นางจรรยา พรหมเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอคลองหอยโข่ง
4. หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารฯ ได้แก่ บ้านโหล๊ะบอน ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา

8.คัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 อำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 16 หมู่บ้าน ซึ่ง

9.การใช้งานโปรแกรมสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เข้าใช้งาน https://knn.cdd.go.th กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นต้นแบบของอำเภอ ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์ทฤษฎีใหม่ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติเป็นต้นแบบ

ภาพ กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ข่าว กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)