พช.สงขลา ร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และหารือข้อราชการอื่น ๆ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดย รัฐมนตรีว่าการพระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานการประชุม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Conference จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และหารือข้อราชการอื่น ๆ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมาย นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน ฯ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ พร้อมทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล

ภาพ/ข่าว :กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลา
🌊สงขลาเมืองสองทะเล🌊

(Visited 1 times, 1 visits today)