พช.สงขลา ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมนุม ” อำเภอสิงหนคร

12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 . นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนาและ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร .สทิงหม้อ .สิงหนคร .สงขลา

ในการนี้ นางกาญจนา ทองพูน พัฒนาการอำเภอสิงหนคร และทีมพัฒนากร ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนไตรมาส 3 ปีงบประมาณ2564  ซึ่งดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวทั้งนี้ได้สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทครอบครัวสิงหนคร เพื่อแนะนำการดำเนินงานแก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผลผลิตในศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ เช่นมะเขือยาว มะเขือเทศ ไข่ไก่ ด้วยตนเอง

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)