เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสงขลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน” อำเภอกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายนางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ พร้อม น.ส.มนต์ฤดี ชาตรี พัฒนาการอำเภอกระแสสินธ์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงที่1 นายประสิทธิ์ ทองเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะใหญ่ พื้นที่ 1 ไร่ งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ขุดเสร็จเรียบร้อย แปลงที่ 2 นางสาวนทีธรรม ทองเนื้อแข็ง หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงแส พื้นที่ 3 ไร่ งบยุทธ์ศาสตร์ ฯ ดำเนินการขุด ประมาณ 60 % แปลงที่ 3 นายสมใจ วงค์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส พื้นที่ 3 ไร่ งบเงินกู้ฯ ดำเนินการขุดประมาณ 30% คณะติดตามได้ พูดคุย ที่มาของงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน” ให้คำแนะนำการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารพื้นที่ แก่เจ้าของแปลง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สพจ.สงขลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)