จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และนักวิชาการ ดำเนินการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ชั้น 2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

พัฒนาการจังหวัดสงขลา ทำการชี้แจงผู้เข้าสอบโดยกล่าวว่า ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen จะต้องทำหน้าที่ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเกิดการจ้างงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID -19 ตามโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 – กันยายน 2564

โดยจังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรอัตราจ้างนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen โดยสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 1- 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ปรากฎว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับการสอบ จำนวน 59 คน
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบัญชีผู้สอบได้ลำดับสำรอง ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และตามเกณฑ์ที่จังหวัดสงขลาได้กำหนดไว้ ในวันที่ 7 เมษายน 2564

ภาพ : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.สงขลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)